Text Box:

Appreciation Cards

 

Appreciation Cards/Letters from Students

 

- Sophie Dai (2018)

 

- Nam Joohyun 남주현 (2018)

 

- Cho Hyerin 조혜린 (2017)

 

- Nam Joohyun 남주현 (2017)

 

- Kang Dongmin 강동민 (2017)

 

- Nam Jinwoo 남진우 (2017)

 

- Park Suhyun 박수현 (2016)

 

- Gwak Geunhee 곽근희 (2016)

 

 

- GIST College Students (2015)

 

 

- GIST College Students (2014)

 

 

- Yvonne Lim Mei Yun, Keith Long Jian Min and Brian Teh Hua Ze (2012)

 

 

- Jolene Lim Yu Han and Elysia Ong Wei Xi (2011)

 

 

- Hall 6 23rd JCRC (2010)

 

 

- Hall 6 22nd JCRC (2009)

 

 

- Hazel Tan Huijiao (2008)

 

 

- Peh Ming Li (2007)

 

 

- Henry Heng Tze Hou, Goh Wei Bin, Choong Chin Yin, Tok Hong Yang, Ng Wee Kiat (2006)

 

 

- Koh Wei Fang, Peh Ming Li, Cherlyn Koh Lay Yong (2005)

 

 

- Dewi Rosyati, Koh Wei Fang, Cherlyn Koh Lay Yong, Peh Ming Li (2004)

 

 

- Tan Joe Sie (2003)

 

- Kwan Ai Chaio (2000)

 

- CE102 Tutorial Group (1998)